193-62-01

193-62-01

Thomas Martin - Foto: Hotel Louis C. Jacob