193-44-03

193-44-03

Das Schlossanlage Neuhardenberg - Foto: Toma Babovic